Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

img

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Aforti Collections SA swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. 

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Aforti Collections SA zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Aforti Collections SA z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8/ p. XXVII, 00- 613 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: iod@aforticollections.pl. 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Aforti Collections S.A. prowadzi działalność polegającą na windykacji na zlecenie oraz windykacji zakupionych portfeli wierzytelności. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. Cel przetwarzania: Zawarcie umowy i wykonanie umowy z klientem.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez czas trwania umowy , a po jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. 

Prawnie uzasadniony cel:

Aforti Collections S.A. w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpra cownikami klientów i kontrahentów. 

2. Cel przetwarzania: Rozpatrywanie skarg i reklamacji. 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez okres 1 roku po upływie rozliczenia reklamacji. 

Prawnie uzasadniony cel:

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów.

3. Cel przetwarzania: Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postepowań w zakresie dochodzenia roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzenia roszczeń.

Prawnie uzasadniony cel:

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współprac owników klientów lub kontrahentów.

4. Cel przetwarzania: Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas do kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

5. Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach

Prawnie uzasadniony cel:

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. 

6. Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone s na podstawie posiadanych zgód. Do czasu wycofania zgody tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Aforti Collections SA i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody)

Prawnie uzasadniony cel:

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów. 

7. Cel przetwarzania: Prowadzenie rekrutacji 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

art. 6 ust. A, lit. c i lt. F RODO Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłuższe niż rok. 

Prawnie uzasadniony cel:

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracow nik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

8. Cel przetwarzania: Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownika mi 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez 50 lat, w niektórych przypadkach przez okres 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń. 

Prawnie uzasadniony cel:

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/współpracownika. 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo – rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 

Odbiorcy danych 

W związku z prowadzoną działalnością Aforti Collections SA będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom: 

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom świadczącym na rzecz Aforti Collections SA usługi windykacyjne, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Aforti Collections S.A. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Aforti Collections S.A. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Aforti Collections S.A. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 

- bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Aforti Collections SA przysługuje prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- sprostowania swoich danych osobowych, 

- usunięcia swoich danych osobowych, 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

- przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Collections S.A. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz podawać Aforti Collections S.A. swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Aforti Collections S.A. z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Aforti Collections S.A. lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Aforti Collections S.A. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

Masz pytania dotyczące współpracy? Chętnie odpowiemy.
Napisz do nas wiadomość. Oddzwonimy.

formularz kontaktowy

*Pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłane wiadomości jest Aforti Collections S.A. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.