FAQ

Kim jesteśmy?

Aforti Collections S.A. to ogólnopolska firma windykacyjna specjalizująca się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Spółka zajmuje się również nabywaniem oraz serwisowaniem portfeli wierzytelności. Wyznacznikiem naszej działalności jest skuteczność. Dzięki niej udaje się nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom zróżnicowanej grupy klientów, co w konsekwencji daje nam znaczącą przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym obszarze.

Czemu nie warto unikać wierzyciela?

Gdy długi trafiają do firmy windykacyjnej duża liczba osób myśli, że wszystko jest już stracone. To nie prawda. Jest to decydujący etap aby wyjść z spirali  zadłużenia. Musimy pamiętać, że z windykatorem zawsze można  porozmawiać, negocjować  obniżenie rat czy umorzenie i wstrzymanie odsetek.

Dlaczego muszę podać swój PESEL?

Numer PESEL potrzebny jest do pełnej weryfikacji oraz zapewnia  bezpieczeństwo Państwa danych. Pozwala to na uniknięcie udzielania informacji osobom nieupoważnionym.

Czy wierzyciel bez zgody dłużnika może dokonać cesji wierzytelności?

Art. 509 kodeksu cywilnego o treści § 1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Czym jest ugoda?

Ugoda jest umową regulowaną przez art. 917 kodeksu cywilnego.  Jej celem jest dojście do porozumienia dwóch stron.  Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie sporu istniejącego pomiędzy nimi.  Zawarcie ugody nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego lecz służy zmianie stosunku już istniejącego. Taką ugodę warto zawrzeć jak najwcześniej. Na wczesnym etapie windykacji dłużnik ma szansę uniknąć kolejnych kosztów (sądowych, komorniczych).

Jakie dane podać na ugodzie?

W przypadku osób fizycznych ugoda powinna zawierać : imię,nazwisko, adres, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości ( może to być dowód osobisty, paszport ) opcjonalnie PESEL.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej musi być zawarty numer NIP.

Gdy występuje osoba prawna , konieczne jest podanie adresu jej siedziby, numer KRS, NIP oraz osobę uprawnioną do reprezentowania

Formularz kontaktowy