W dniu dzisiejszym, tj. 24 października 2018 r. Zarządy spółek Aforti Collections S.A. oraz LifeBelt Sp. z o.o. uzgodniły plan połączenia ww. spółek.

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada udziały w Spółce Przejmowanej stanowiące 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Dodatkowo, na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 i pkt 5, art. 512 i art. 513 KSH.

 

Załącznik polaczenie.pdf zawiera: (pobierz)

  • Plan połączenia.
  • Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
  • Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;polaczenie
  • Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
  • Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
  • Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
  • Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.